Vedtægter

Vedtægter for Geografisk Haves Venner


§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Geografisk Haves Venner” (GHV), hjemsted er Kolding Kommune.


§ 2 Formål
Foreningens formål er at støtte videreførelse og udvikling af Geografisk Have (GH) som en unik landskabelig og botanisk oplevelsespark og som et anerkendt formidlingssted for havekultur, samt at søge størst mulig indflydelse på udviklingen af GH ved aktiv stillingtagen til udviklingsplaner og øvrige tiltag af væsentlig betydning.


§ 3 Medlemskab og kontingent
Som medlem kan optages alle, der støtter foreningens formål.
Medle
mskontingentet består af summen af

1) prisen for et årskort, der fastsættes af Geografisk Have, samt
2) et kontingent til foreningen. Kontingentet til foreningen fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Kontingentperioden er kalenderåret.
Hvert medlemskab giver én stemme på foreningens generalforsamling.
Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse eller kontingentrestance.


§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Kolding og indvarsles skriftlig eller pr. mail med mindst 4 ugers varsel. Hvis pandemi eller lignende forhold forhindrer dette, skal generalforsamlingen afholdes inden for samme kalenderår.


Følgende dagsorden skal behandles:
1 Valg af dirigent
2 Beretning

3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent
6 Virksomhedsplan for det følgende år
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8 Valg af revisor og revisorsuppleant
9 Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre uger
forinden.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes umiddelbart efter fremsat ønske og med ordinært varsel, når formanden, et flertal i bestyrelsen eller 25 medlemmer ønsker den.
Der udarbejdes skriftligt referat af generalforsamling
en.


§ 5 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv personer plus to suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for to år – i lige år vælges tre, i ulige år fire medlemmer.
Der vælges to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant. Suppleanter og revisorer vælges for to år, idet der hvert år skal være én suppleant og én revisor på valg. Revisorsuppleanten vælges for ét år ad gangen. På alle poster kan genvalg finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Lederen af Geografisk Have indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Sekretæren udarbejder skriftligt referat af bestyrelsesmøderne.


§6 Regnskab og formue
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet udfærdiges af kassereren og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Bestyrelsen kan frigive beløb af GHV’s formue til støtte for GH´s formål – fortrinsvis til nyanlæg,
nyanskaffelser og større renoveringer – i overensstemmelse med planer og prioriteringer fastlagt
af bestyrelsen for den selvejende institution Geografisk Have.
Bestyrelsen kan beslutte, at formuen helt eller delvist overføres til en mellemregningskonto,

såfremt Geografisk Have opretter en sådan, der udelukkende anvendes til at modtage overførsler fra Geografisk Haves Venner og til udgifter i overensstemmelse med ovenstående formål. I givet fald orienteres GHV´s bestyrelse mindst én gang årligt om anvendelsen af mellemregningskontoen.


§7 Tegningsrettigheder
Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformand eller kasserer.


§ 8 Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.


§ 9 Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Vedtagelse af opløsning kan kun ske, hvis minimum to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Ved opløsning overdrages foreningens formue til den selvejende institution Geografisk Have.
Det påhviler bestyrelsen at fungere, indtil alle økonomiske og andre forhold er afklaret.


Vedtaget på generalforsamlingen den 15. august 2021