GHV’s historie

At dyrke have er et overskud og glæde ved tilværelsen. Et overskud, der kan deles med andre havefolk. Denne glæde skulle udstrækkes til at gælde Den geografiske Have i Kolding, mente fem professionelle og private havefolk, som i august 1987 mødtes i Den geografiske Have ved højtideligholdelsen af Aksel Olsens 100 års dag.

Disse havefolk, Johan Lange, T. Sindal Kristensen, Poul Erik Brander, Erik Barfod og Søren Støcker Christensen mødtes senere for at diskutere, hvad der kunne gøres for Haven.

Diskussionen mundede ud i, at man ville forsøge at oprette en forening til støtte for Haven, og d. 18. oktober 1988 fandt den stiftende generalforsamling sted, og ”Den geografiske Haves Venner” – DGHV – så dagens lys.

I foreningens første år behandlede man i bestyrelsen principielle spørgsmål. Man tog stilling til Kolding Kommunes oplæg:

Målsætning for Den geografiske Have:

  • Planer om at renovere og udvide samlingerne
  • Anlægge en Indførelseshistorisk Have
  • Udvide væksthusene
  • Anlæg af sydamerikansk afdeling

I 1990 havde foreningen via sponsorer, offentlige som private, indsamlet 290.000 kr. til en skulptur til Haven udført af Hans August Andersen. En Pagode, som er smukt placeret vis-a-vis væksthustorvet.

Man har endnu ikke i 1991 helt klarlagt, hvad man kan gøre for Haven, og medlemsskaren er kun på 16 enkeltpersoner og 13 klubber.

Der er problemer med væksthusene, og det giver anledning til faglig uenighed, som ender med, at flere træder ud af bestyrelsen.

1992 trækker formanden Poul Erik Brander sig lidt tilbage og bliver nu plantebestemmer. Brander efterfølges af Bent Tving Andersen, som gennem sine ti år som formand indtil sin alt for tidlige død i 2002, var en energisk drivkraft og forkæmper for foreningen og Haven.

Havens navn bliver ad åre ændret til Geografisk Have, og foreningens navn bliver ligeledes ændret til Geografisk Haves Venner GHV.

Ved generalforsamlingen 1993 udtaler formanden:

Hvem er vi og hvad vil vi?

Skiftende bestyrelser har vendt og drejet foreningens formål og opgaver mange gange.

Altid har den grundlæggende idé været, at Geografisk Haves Venner var Havens Venner, således at forstå, at foreningens virke skulle medvirke til, at Geografisk Have blev et sted, der ville være kendt i det ganske land, men også hos vore naboer såvel i nord som syd.

Vi vil medvirke til at Geografisk Have bliver et naturligt samlingssted for det danske havefolk.

Medlemmerne skal udgøre et bagland, der som venner bakker op om Havens renommé og eksistensberettigelse, bygget på Aksel Olsens oprindelige grundlag.

Sammen med ledelsen af Haven vil vi styrke og udvide aktivitetsniveauet i Haven i størst mulig omfang, vi vil medvirke til i højere grad at udbrede kendskabet til Haven, ikke mindst på grund af en fornyet standard, der har sat Geografisk Have i et nyt lys hos det brede publikum. Dette er sket takket være en mere positiv holdning, samt en ny styrket ledelse, der i samarbejde med et hold af gode og trofaste medarbejdere i Haven står for den daglige drift.

Syvdalen

Et medlemsblad ”Syvdalen” med plantefaglige artikler, nyt om foreningens aktiviteter og begivenheder i Geografisk Have bliver udgivet første gang marts 1994.

Et logo udarbejdes og en folder om GHV bliver trykt. Nu er der basis for at udvide medlemsskaren.

Den store kampagne startes 7. – 8. maj 1993 i forbindelse med indvielse af den japansk inspirerede have. Resultatet blev 80 nye medlemmer.

I år 2000 så Bent Tving Andersen sig nødsaget til at trække sig ud af redaktionen af Syvdalen, og da der ikke kunne findes en afløser, opstod tanken i stedet at udgive et Årsskrift, hvori det plantefaglige stof kunne trykkes. Med støtte fra flere firmaer og fonde udgives første årgang af Årsskriftet maj 2001. Senere udgivelser havde som ”rød tråd” et tema, relateret til Haven.

Til erstatning af Syvdalen udsendes nu et Nyhedsbrev 4 gange årligt til medlemmerne.

Festspillene

Ang. festspillene i Haven, så har GHV overfor kommunen påtalt det uheldige i festspillenes placering i Haven med de gener for beplantningen, det giver en stor del af sommeren.

Politikerne er ikke særlig villige til flytning. Der er dog et forslag om, at festspillene fra 1994 placeres i Byparken, men pladsen er for trang.

Efter årelange spekulationer tages år 1998 de første spadestik til den store Amfiscene syd for Haven, og den står færdig år 2000.

Skagenbænke

Da der er mangel på siddepladser i Haven, foranlediger GHV, at der indkøbes et antal Skagenbænke, sponseret af forskellige firmaer. Sponsorerne inviteres til indvielse af bænkene, som blev forsynet med metalskilte med sponsorernes navn.

Indvielsen foregik i silende regn d. 8. maj 1995.

Irissamling

Dansk Iris- og Liljeklub skænker en stor Irissamling til Haven. GHV yder tilskud til etablering af Irishaven, som placeres i den tidligere Indførselshistoriske Have.

Frivillige fra både Iris- og Liljeklubben samt bestyrelsen for GHV tog et godt nap med både skovl, spade og planteske ved etableringen

Planteauktion 1996 – Plantemarked

I årene op til 2000 forsøgte GHV uden den helt store succes at afholde plantebytning, og salg til medlemmerne af specielle planter m.m.

Disse tiltag afløses i 1996 af et plantemarked, placeret d. 5. juni, Grundlovsdag, og det skulle vise sig at være en god idé. Pantemarkedet har i de efterfølgende år vokset sig til ét af de største plantemarkeder i Danmark.

Plantesælgere kommer fra hele landet, ja sågar fra udlandet, for at stille deres boder op

Haven bliver fyldt næsten til bristepunktet med planter for enhver haveelsker. Der er Informationstelt og Tombola, og ikke at forglemme den store planteauktion med de fine planter, venligt doneret af planteskoler og -handlende fra nær og fjern.

Rejselegat og formål

1997 opstår tanken at afholde et årligt foredrag.

Efter et spændende foredrag af Astrid Jørgensen og Poul Erik Brander om deres tur til Japan for at indsamle planter, og efter at Bent Tving Andersen fik bevilget penge til en studietur, opstår tanken om et egentlig rejselegat.

Legatet oprettes november 1997 og uddeles første gang 1998 i anledning af GHV’s 10 års jubilæum.

Formål

At give tilskud til en person(er) der videnskabeligt eller som kvalificeret lægmand ønsker at øge sin viden på det dendrologiske/botaniske område, når det hovedsagligt gælder træagtige vækster (træer og buske).

Efter endt studierejse havde legatmodtageren som modtager forpligtet sig til at berige GHV’s medlemmer med et foredrag om rejsen.

Indtil 2002 har flg. været rejselegatets modtagere:

  • 1997 – Astrid Jørgensen og Poul Erik Brander – Japan
  • 1998 – Bent Tving Andersen – Træer og buske i Nordamerika
  • 1990 – Torben Stein – Studietur til Kina
  • 2000 – Irene Engstrøm Johansen – Studieophold i Japan – indsamling af Ilex
  • 2001 – John Norrie – Borneo
  • 2002 – Astrid Jørgensen – Vestaustralien

1998 – 175 kg narcisser

En ansøgning fra Haven i 1998 resulterede i indkøb af 175 kg narcisser, som i dag kan ses om foråret som en gul bræmme foran de store Bambus.

Væksthushøring – 1998

De store væksthuse led af manglende aktivitet overfor publikum, og Havens personale havde svært ved at få det til at se præsentabelt ud pga. manglende ressourcer.

GHV rettede derfor henvendelse til en række kompetente personer, som blev bedt om at komme med forslag til udnyttelse af væksthusene. Der indkom mange gode og konstruktive forslag, som gav GHV og Geografisk Haves ledelse nye idéer.

Plantesalgsweekender – 2000

Siden år 2000 har der været afholdt 3 plantesalgsweekender i løbet af sommeren, der bliver indkøbt, relateret til årstiden, en række kendte og sjældnere planter og løg. GHV’s bestyrelse står for salget, det giver ikke det store overskud, men hovedformålet, at give Havens gæster en plantesouvenir med hjem og at øge medlemsskaren, bliver opfyldt.

Nye Skilte – 2001

Da skiltningen i Haven ikke var helt ”up to date”, bevilliger GHV penge til nye skilte opsat i de gamle kortholdere i Haven.

Skiltene laves af grafiker Claus Birch, Birchs reklamebureau.

Kameliaer og Åbent drivhus

I bestræbelsen på et øget kendskab til Havens kameliabeplantning i væksthusene har GHV et værdifuldt samarbejde med en af Danmarks bedste på området, Hans Trautner. Gennem de senere år har Hans Trautner lagt et stort arbejde i bestemmelse og videre-udvikling af Havens bestand af kameliaer.

Endvidere har GHV med Hans Trautner som gæst afholdt kamelie-aftner, hvor medlemmer har fået indsigt i Kameliaens pasning og dyrkning.

For yderligere at øge kendskabet til den smukke kamelia har der i det tidlige forår været holdt ”Åbent drivhus”, hvor gæster, inden Havens sæson, har kunnet nyde Kameliaens blomstring.